ddd554a000saaq

 

 Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Imprezy Masowej oraz z Regulaminem Terenu Imprezy Masowej FINAŁ DNI ŚWIEBODZINA 2018 

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

FINAŁ DNI ŚWIEBODZINA 2018,

w dniach: 08 czerwca 2018, w godz. 20:00-23:00

oraz 09 czerwca 2018, w godz. 19:00-23:00

 

I

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów z dnia 20 marca 2009r (Dz. U. z 2009 nr 62 poz. 504, z póź. zmianami) o bezpieczeństwie imprez masowych, (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy: Świebodziński Dom Kultury z siedzibą w Świebodzinie, przy ul. Piłsudskiego 39/41.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

-„Służby Porządkowe i informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

-„Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

-„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

 

II

 

1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

- materiałów wybuchowych,

- wyrobów pirotechnicznych,

- materiałów pożarowo niebezpiecznych,

- napojów alkoholowych,

- środków odurzających lub substancji psychotropowych.

- napojów w opakowaniach szklanych

- napojów w opakowaniach plastikowych o pojemności powyżej 0,5 litra

 

3. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione.

4. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy.

5. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

6. Organizator Imprezy może odmówić występu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

7. Osoby znajdujące się na Imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać Regulaminu, podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

8. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

 

III

 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b) Powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi oraz Informacyjnymi i organizującego pracę Służb Porządkowych i Informacyjnych;

c) Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno – sanitarnego;

d) zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz Sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

4. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

a) zaplecze techniczno – socjalne , niedostępne dla publiczności

b) widownia na czas koncertu – miejsca stojące

c) zespoły wejścia głównego

d) punkty stałego zabezpieczenia przez Służby Ochronne

5. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,

b) Służby Porządkowe są przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa itp. a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

 

 

IV

 

1. Służby Porządkowe legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę na zasadach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późniejszymi zmianami),

f) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

V

 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

2. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Świebodziński Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 39/41, 66-200 Świebodzin.

3.Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowania przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego

 

VI

 

REGULAMIN PODANY JEST DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI PRZEZ :

- KONFERANSJERÓW ZE SCENY PRZED ROZPOCZECIEM IMPREZY,

- UDOSTĘPNIENIE W FORMIE AFISZÓW PRZY WEJŚCIACH NA TEREN IMPREZY,

- NA STRONIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA: www.sdk.swiebodzin.pl

 

 

 

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ

FINAŁ DNI ŚWIEBODZINA 2018,

w dniu: 08 czerwca 2018, w godz. 20:00-23:00,

oraz w dniu 09 czerwca 2018, w godz. 19:00-23:00

 

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy pt. „FINAŁ DNI ŚWIEBODZINA 2018”, podjęto działania wynikające z przepisów Ustawy z dnia 20 marca  2009 /Dz. U. Nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami/ o bezpieczeństwie imprez masowych.

  2. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprezy: Świebodziński Dom Kultury z siedzibą w Świebodzinie, przy ul. Piłsudskiego 39/41.

  3. Teren imprezy masowej znajduje się na Świebodzińskich Błoniach, przy ul. Konarskiego i Al. 700-lecia w Świebodzinie.

  4. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów, na których Regulamin został wydany.

  5. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.

  6. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

  7. Na teren imprezy oraz w trakcie jej trwania zabrania się wnoszenia i posiadania: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, przedmiotów uznanych przez ochronę za niebezpieczne podczas imprezy, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych oraz w opakowaniach plastikowych o pojemności powyżej 0,5 litra, środków odurzających lub substancji psychotropowych, urządzeń mechanicznych i elektronicznych mogących przeszkadzać w odbiorze koncertów.

  8. Służby porządkowe Organizatora imprezy - pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:

a)       legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

b)       przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

9. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 7. Regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 8 a i 8 b Regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.

10.       Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny, przeszkadzają  innym uczestnikom imprezy w odbiorze koncertów  lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem imprezy.

11.      Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.

12.    Uczestnicy na teren imprezy wchodzą i wychodzą w wyznaczonych przez Organizatora miejscach. Zabrania się wchodzenia na teren imprezy przez ogrodzenie, siadania na ogrodzeniu.

13.    W trakcie trwania koncertu Zespołu BOYS (w dniu 08.06.2018r.) oraz Kasi Popowskiej, Michała Szpaka (w dniu 09.06.2018r.) obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania.

14.    Dzieci do 8. roku życia nie będą wpuszczane na teren imprezy bez opieki osoby dorosłej.

15.    Osoby nie przestrzegające Regulaminu będą podlegać karze zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca  2009 (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami) o bezpieczeństwie imprez masowych, Art.54 – 56.

16.    Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 

Design by FxDesign Free Joomla Templates